کشف کهکشانی که از تشکیل هستی تغییر نکرده است

خبر فضایی
کشف کهکشانی که از تشکیل هستی تغییر نکرده است
1397/03/23
11:03:38