کشف رو به رشدترین سیاه‌چاله هستی در خارج از راه شیری

خبر فضایی
کشف رو به رشدترین سیاه‌چاله هستی در خارج از راه شیری
1397/02/26
11:12:26