پاکستان با کمک چین ماهواره به فضا پرتاب کرد

خبر فضایی
پاکستان با کمک چین ماهواره به فضا پرتاب کرد
1397/04/19
10:57:03