وزیر دفاع آمریکا از ایده تشکیل مرکز فرماندهی فضایی استقبال کرد

خبر فضایی
وزیر دفاع آمریکا از ایده تشکیل مرکز فرماندهی فضایی استقبال کرد
1397/05/17
07:33:39