ایستگاه فضایی تیانگونگ چین سال ۲۰۲۲ به فضا پرتاب می شود

خبر فضایی
ایستگاه فضایی تیانگونگ چین سال ۲۰۲۲ به فضا پرتاب می شود
1397/05/17
09:34:32