نخستین نشست هم اندیشی نقشه راه برنامه توسعه فضایی کشور برگزار شد

خبر دولت
نخستین نشست هم اندیشی نقشه راه برنامه توسعه فضایی کشور برگزار شد
1397/01/19
08:04:13