لزوم مشارکت دانشگاه‌ها در تمامی ارکان زنجیره ارزش فضایی کشور

خبر فضایی
لزوم مشارکت دانشگاه‌ها در تمامی ارکان زنجیره ارزش فضایی کشور
1397/04/12
09:23:15