فناوری اطلاعات محروم ترین اقشار جامعه را توانمند می کند

خبر دولت
فناوری اطلاعات محروم ترین اقشار جامعه را توانمند می کند
1397/02/25
18:09:04