تبیین مفهوم صوت و تصویر فراگیر باید در شورای عالی فضای مجازی انجام شود

خبر دولت
تبیین مفهوم صوت و تصویر فراگیر باید در شورای عالی فضای مجازی انجام شود
1397/02/05
12:55:45