بررسی پیش نویس نقشه راه توسعه فضایی کشور در کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی

خبر دولت
بررسی پیش نویس نقشه راه توسعه فضایی کشور در کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی
1397/03/21
18:35:22