واکنش سازمان فضایی ایران به موضوع سقوط مدارگرد چینی / خطری متوجه ساکنین کره زمین نیست

News Internal
واکنش سازمان فضایی ایران به موضوع سقوط مدارگرد چینی / خطری متوجه ساکنین کره زمین نیست
1397/01/12
16:12:17