رئیس پژوهشگاه فضایی اعلام کرد: لزوم نقش آفرینی پژوهشگاه در کل زنجیره ارزش فضایی

خبر داخلی
رئیس پژوهشگاه فضایی اعلام کرد: لزوم نقش آفرینی پژوهشگاه در کل زنجیره ارزش فضایی
1397/04/10
17:44:58