دکتر صمیمی در بازدید از خانواده شهید علیاری: سیره و رفتار کاری شهیدان پژوهشگاه باید الگوی کاری همه ما باشد

خبر داخلی
دکتر صمیمی در بازدید از خانواده شهید علیاری: سیره و رفتار کاری شهیدان پژوهشگاه باید الگوی کاری همه ما باشد
1397/05/16
18:30:59