دکتر صمیمی خبر داد: راه‌اندازی کمیته‌های راهبردی تخصصی در پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
دکتر صمیمی خبر داد: راه‌اندازی کمیته‌های راهبردی تخصصی در پژوهشگاه فضایی ایران
1397/05/07
15:51:46