حضور دكتر صميمی، رئيس پژوهشگاه فضايی ايران در پژوهشكده سامانه‌های حمل و نقل فضايی

خبر داخلی
حضور دكتر صميمی، رئيس پژوهشگاه فضايی ايران در پژوهشكده سامانه‌های حمل و نقل فضايی
1397/04/19
08:56:51