برگزاری اولین کارگاه خود ارزیابی جایزه دولت الکترونیک پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
برگزاری اولین کارگاه خود ارزیابی جایزه دولت الکترونیک پژوهشگاه فضایی ایران
1397/05/14
17:36:27